ładuję ...
[]

Najważniejsze możliwości systemu

Pracownicy

 • monitorowanie badań lekarskich, szkoleń BHP
 • prowadzenie rejestru zatrudnionych pracowników
 • generowanie skierowań do lekarza medycyny pracy z uwzględnieniem indywidualnych zagrożeń
 • zmiana stanowiska z tworzeniem kart instruktażu stanowiskowego
 • kwalifikacje i uprawnienia pracownika
 • informacje na temat zagrożeń w szczególności: procesów pracy, instrukcji stanowiskowych, maszyn, badań środowiska pracy, stosowane substancje/mieszaniny chemiczne, narażenia na czynniki biologiczne
 • przeprowadzenie oceny stanowiska wyposażonego w monitor ekranowy
 • rejestrowane wnioski nakładania kar porządkowych na pracowników oraz monitorowania usunięcia z akt nałożonej kary
 • generowanie indywidualnego programu instruktażu stanowiskowego
 • generowanie karty przydziału odzieży
 • obsluga kar porządkowych (terminowości, generowanie dokumentów)
 • oświadczenie o zapoznaniu się z ....
 • podstawowe informacje z art. 29 Kodeksu Pracy
 • własne pola dodatkowe pracowników w postaci dat, liczb, numerów, ciagów znaków z raportami wypelnienia do pzrechowywania takich infrmacji jak numry szafer, informacje dotyczące odzieży roboczej, dodatkowych szkoleń.
 • historia operacji zmian na pracowniku
 • obsługa identyfikatorów wewnętrznych w firmach pracownika do podstawowych zestawień, raportów i wydruków
 • zintegrowanie z GUS API - możliwość pobrania danych firmy (podczas dodawania nowej firmy) z portalu GUS po podaniu NIP lub REGON

Uprawnienia pracowników

 • monitorowanie terminów uprawnień
 • do kierowania pojazdami wraz z terminami ważności
 • kierowców zawodowych na: przewóz osób, szkolenia kwalifikacyjne, karta kierowcy, ADR
 • energetyczne z podziałem na grupy, czynność oraz rodzaj
 • UDT wraz z kategoriami uprawnień
 • do używania maszyn budowlanych wraz z kategoriami
 • spawacza z pełną informacją o posiadanych kwalifikacjach
 • inne

Stanowiska referencyjne

Innowacyjne podejście agregowania pracowników w grupy stanowisk pracowników, które posiadają jednakowe zagrożenia w środowisku pracy takie jak: procesy pracy, maszyny, substancje chemiczne, środki ochrony indywidualnej i odzież robocza, instrukcje stanowiskowe, badania szkodliwych czynników środowiska pracy. Dzięki stanowiskom referencyjnym możliwe jest szybkie i kompleksowe zarządzenie dokumentacją BHP, tworzenie skierowań lekarskich, ocen ryzyka zawodowego, przypisywanie zagrożeń i automatyczna aktualizacja wszystkich dokumentów.

W systemie znajduje się ponad 130 predefiniowanych procesów pracy. Procesy pracy zawierają informacje takie jak definicje, potrzebne kwalifikacje, czynności, narzędzia, materiały, podstawy prawne, środki ochrony indywidualnej, czynności prawidłowe do instruktażu stanowiskowego, instrukcje “trudne” do instruktażu stanowiskowego.

W programie jest obecnie wprowadzonych:

 • 145 procesy pracy (definicje, kwalifikacje, opisy, czynności, narzędzia, materiały, podstawy prawne, ochrona indywidualna)
 • 328 typów maszyn z powiązanymi zagrożeniami
 • 2560 substancji/mieszanin chemicznych (wprowadzone dane kart charakterystyki oraz powiazanie wszystkich danych z karty z funkcjami systemu)
 • 182 typy środków ochrony indywidualnej
 • wprowadzone 1500 związków chemicznych z powiązaniem z NDS oraz możliwość wprowadzania wszystkich typów badań.

Szkolenia

 • monitorowanie i planowanie terminów szkoleń
 • tworzenie raportów zaległych szkoleń w obrębie konkretnej firmy jak i we wszystkich firmach w obrębie systemu.
 • generowanie karty szkolenia wstępnego
 • zaświadczenia dla szkoleń okresowych
 • generowanie dokumentacji szkoleniowej : dzienniki szkoleń, listy obecności, protokoły egzaminacyjne itp.
 • tworzenie własnych szkoleń i programów szkoleń
 • rejestr wydanych zaświadczeń
 • prolongaty terminów szkoleń pracowników z powodu nieobecności, urlopu itp.
 • kontrola terminów ważności szkoleń BHP dla firm zewnętrznych
 • możliwa „współpraca” z systemem Moodle z automatycznym przepisywaniem zaliczeń oraz generowaniem zaświadczeń
 • raporty ze szkoleń Moodle - osoby z rozwiązanym quizem, bez rozwiązanego quizu, rejestr wydanych zaświadczeń dla szkoleń Moodle
 • szkolenia wstępne poprzez dostęp do materiałów wideo (licenjonobiorcy
 • możliwość zastosowania własnej numeracji zaświadczeń, zdefiniowania numer początkowego oraz maski numer zaświadczenia wraz z wykorzystaniem predefiniowanych stałych dla oznaczenia roku, miesiąca oraz kolejnego numeru

Dokumentacja

 • ewidencja dokumentacji w firmie z terminami ich ważności, możliwość składowania dokumentów w wersji elektronicznej w 17 działach
 • dziesiątki wzorów pism dla pracodawców, pracowników, służb BHP, kadrowych, księgowych przypisywane do dokumentów w konkretnych firmach
 • generowanie oceny ryzyka zawodowego w trybie LIVE metoda PN-N18002 (skala 3 i 5 stopniowa)
 • setki wzorów instrukcji stanowiskowych powiązanych z procesami pracy oraz typami maszyn
 • dostosowanie instrukcji stanowiskowych do warunków w firmie, do konkretnej maszyny lub stanowiska, na podstawie setki wzorców

Kontrole zewnętrze i wewnętrzne

 • ewidencja kontroli PIP oraz PIS wraz z terminami ich realizacji
 • przydzielanie zadań związanych z kontrolami
 • automatyczne odpowiedzi do PIP na nakazy i wystąpienia
 • setki wzorców dla pozycji kontroli wewnętrznych z podstawami prawnymi, uzasadnieniami opartych na własnej bazie wiedzy
 • baza wiedzy uzupełniana na bieżąco na podstawie kontroli przeprowadzonych przez PIP i PIS

Wypadki

 • przeprowadzanie postępowań wypadkowych w pracy/zrównane z pracą, wypadki w drodze, dla osób nie będące pracownikami, uczniowskie.
 • składanie zeznań świadków i poszkodowanych online
 • załączanie dowolnej dokumentacji do postepowań wypadkowych, dokumentacji fotograficznej itp. (również online)
 • prowadzenie rejestru wypadków przy pracy
 • prowadzenie wykazu zranień ostrymi narzędziami przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych
 • zgłaszanie wypadków przez osoby posiadające dostęp do systemu
 • automatyczne uzupełnianie rejestrów wypaków i zakłuć ostrymi narzędziami po zakończonym postępowaniu
 • tworzenie Z-KW dla awypadkow przy pracy (export do XML format akceptowalny przez portal sprawozdawczości GUS)
 • prowadzenie rejestru zdarzeń potencjalnie wypadkowych

Badania środowiska pracy

 • wykaz pomiarów czynników szkodliwych na stanowisku pracy
 • pomiary czynników szkodliwych na stanowisku pracy
 • automatyczne generowanie kart badań pomiarów środowiska pracy
 • automatyczne generowanie rejestru pomiarów czynników szkodliwych
 • monitorowanie terminów następnych pomiarów
 • raport czynników chemicznych na podstawie zawartości

Maszyny i urządzenia

 • wykaz maszyn i urządzeń
 • daty przeglądów
 • oznaczanie ochrony i zagrożeń
 • automatyczne uwzględnainie maszyn w dokumentacji ORZ oraz programach instruktaży stanowiskowych

Obiekty/budynki

 • monitorowanie terminów przeglądów gaśnic, hydrantów, prób ciśnieniowych węży, instrukcji IPB (Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego), badań elektrycznych(rezystancji izolacji, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, uziemień), przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, instalacji gazowej

Rejestry/wykazy

 • wypadków przy pracy/zrównanych
 • sytuacji potencjalnie wypadkowych
 • wykaz badań środowiska pracy
 • rejestr pracowników narażonych na ... rakotwórcze lub mutagenne
 • rejestr prac o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
 • rejestr pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych
 • rejestr prac narażających pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych
 • rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy
 • rejetr zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby
 • rejetr wydanych zaświadczeń
 • rejestr szkoleń e-Learning (po skonfigurowanu systemu z Moodle)

Własne słowniki

 • procesów pracy
 • wzorców zagrożeń do ORZ
 • typy maszyn z powiazanymi zagrozeniami i instrukcjami stanowiskowymi
 • typy szkoleń
 • środki ochrony indywidualnej
 • kwalifikacji pracowniczych

Obiekty/budynki

 • zarzadzenie dokumentacją obowiązująca w firmie (przechowywnaie skanow dokumentacji)
 • generownaie analiz stanu BHP
 • ankiety stanowisk pracy
 • tworzenie dowolnych raportow danych