O systemie

Kim jesteśmy i co robimy

alternative

O Nas

KSW Sp. z o.o. jest wiodącą firmą outsourcingową zajmującą się usługami z zakresu BHP i PPOŻ. Wspomnianą problematyką zajmujemy się od 2009 roku. Dysponujemy dużym doświadczeniem w obsłudze firm produkcyjnych, budowlanych, transportowych, medycznych, sektora automotive oraz administracyjnych. Dzięki naszemu doświadczeniu stworzyliśmy i rozwijamy oprogramowanie wspomagające przepływ i zarządzanie informacją BHP w firmach, a także generowaniem dokumentacji BHP przy minimalnych nakładach czasowych z wykorzystaniem tysięcy gotowych danych, wzorców w postaci dostępnego inteligentnego modelu.

“Chciałbym Państwa zainteresować ofertą zakupu licencji oprogramowania BHP2.0. W ramach usługi zapewniamy: wydzieloną bazę danych na naszych serwerach, (istnieje także możliwość umieszczenia bazy danych na Państwa serwerach, jeżeli tak stanowi polityka RODO firmy), całodobowy dostęp do systemu, darmowe aktualizacje, tworzenie kopii zapasowych, pełne wsparcie merytoryczne i funkcjonalne poprzez kontakt telefoniczny lub/i mailowy, możliwość przeszkolenia kluczowych pracowników online lub w naszej siedzibie.”

Wiesław Główka
Członek Zarządu
1

Procesów pracy

1

Typów maszyn

1

Wzorców ORZ

1

Instrukcji stanowiskowych

1

Preparatów chemicznych

Ochrona danych

Dokładamy wszelkich starań, aby dostosować nasze działania do nowych wymogów prawnych i najnowszych rozwiązań technicznych. Wszystko po to, by zagwarantować Państwu najwyższy poziom bezpieczeństwa danych osobowych.

Oferujemy Państwu gotowe komleksowe rozwiązanie dzięki któremu wielu użytkowników może w jednym czasie korzystać z jednego serwera usług.

Szczegóły
ochrona danych

Oprogramowanie na Zewnętrznych Serwerach

Nasze oprogramowanie, wraz z lokalną bazą danych, może być instalowane na serwerach zewnętrznych. Oferuje ono automatyczne i bezpłatne aktualizacje systemu, zapewniając zawsze najnowsze funkcje i poprawki.

Takie podejście daje klientom pełną kontrolę nad danymi wprowadzanymi do systemu, co zwiększa bezpieczeństwo, niezawodność oraz szybkość operacji.

Usługa przygotowania maszyny wirtualnej oraz instalacji jednorazowo płatna według indywidualnych ustaleń z klientem.

Szczegóły
ochrona danych
Podstawowe założenia

Innowacyjne podejście agregowania pracowników w grupy stanowisk pracowników, które posiadają jednakowe elementy środowiska pracy takie jak: procesy pracy, maszyny, substancje chemiczne, środki ochrony indywidualnej i odzież robocza, instrukcje stanowiskowe, badania szkodliwych czynników środowiska pracy.

obsługa
Obsługa firm

Możliwość obsługi wielu firm

bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo

Dostęp przez przeglądarkę dzięki bezpiecznemu protokołowi SSL - WWW Domain

uprawnienia
Uprawnienia

Kontrola dostępu z uwzględnieniem ról oraz uprawnień dostępu do poszczególnych modułów oraz informacji

dostęp
Dostęp do systemu

Możliwość dostępu do platformy dla pracowników (konta systemowe) oraz klientów (subkonta w obrębie firm)

prawo
Prawo

Maksymalna aproksymacja prawa pracy do systemu informatycznego i zgodności z RODO

wsparcie
Wsparcie

Pełne wsparcie, nasi klienci mają wpływ na tworzenie systemu

Istnieje możliwość przyznania dostępu do wersji próbnej systemu bhp2.0 bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów na okres jednego miesiąca. Dostęp przyznawany w ramach podmiotu gospodarczego dla osób prowadzących działalność gospodarczą lub pracowników służb BHP. Osobom fizycznym dostęp nie będzie przydzielany. Skontaktuj się z Nami w celu otrzymania dostępu do wersji próbnej

Formularz kontaktowy

Ściągnij i zapoznaj się z prezentacją naszego systemu   dla pracodawcy   dla BHP

services-decoration
pracownicy

Pracownicy

 • Prowadzenie rejestru pracowników zatrudnionych, zwolnionych oraz kandydatów
 • Monitorowanie badań lekarskich, szkoleń BHP
 • Generowanie skierowań do lekarza medycyny pracy z uwzględnieniem indywidualnych zagrożeń
 • Zmiana stanowiska z tworzeniem kart instruktażu stanowiskowego
 • Kwalifikacje i uprawnienia pracownika
 • więcej ...

Uprawnienia pracowników

 • Monitorowanie terminów uprawnień
 • Kwalifikacje dla urządzeń transportu bliskiego
 • Kierowców zawodowych na: przewóz osób, szkolenia kwalifikacyjne, karta kierowcy, ADR
 • Energetyczne SEP z podziałem na grupy, czynność oraz rodzaj
 • UDT wraz z kategoriami uprawnień
 • Do używania maszyn budowlanych wraz z kategoriami
 • więcej ...
spawanie
stanowiska

Stanowiska referencyjne

Dzięki stanowiskom referencyjnym możliwe jest szybkie i kompleksowe zarządzenie dokumentacją BHP, tworzenie skierowań lekarskich, ocen ryzyka zawodowego, przypisywanie zagrożeń i automatyczna aktualizacja wszystkich dokumentów.

W systemie znajduje się ponad 140 predefiniowanych procesów pracy. Procesy pracy zawierają informacje takie jak definicje, potrzebne kwalifikacje, czynności, narzędzia, materiały, podstawy prawne, środki ochrony indywidualnej, czynności prawidłowe do instruktażu stanowiskowego, instrukcje do instruktażu stanowiskowego.

Szkolenia

 • Monitorowanie i planowanie terminów szkoleń
 • Tworzenie raportów zaległych szkoleń w obrębie konkretnej firmy jak i we wszystkich firmach w obrębie systemu
 • Generowanie kart szkolenia wstępnego i zaświadczeń dla szkoleń okresowych
 • Generowanie dokumentacji szkoleniowej : dzienniki szkoleń, listy obecności, protokoły egzaminacyjne itp.
 • Tworzenie własnych szkoleń i programów szkoleń
 • Rejestr wydanych zaświadczeń
 • więcej ...
szkolenia
dokumentacja

Dokumentacja

 • Ewidencja dokumentacji w firmie z terminami ich ważności, możliwość składowania dokumentów w wersji elektronicznej w 19 działach
 • Generowanie oceny ryzyka zawodowego (ORZ) na żądanie metodą PN-N-18002:2011(skala 3 i 5 stopniowa)
 • Dziesiątki wzorów pism dla pracodawców, pracowników, służb BHP, kadrowych, księgowych - przypisywane do dokumentów w konkretnych firmach
 • więcej ...

Kontrole zewnętrze i wewnętrzne

 • Ewidencja kontroli PIP oraz PIS wraz z terminami ich realizacji
 • Przydzielanie i zarządzanie zadaniami związanych z kontrolami PIP/PIS oraz wewnętrznymi
 • Automatyczne odpowiedzi do PIP na nakazy i wystąpienia
 • Setki wzorców dla pozycji kontroli wewnętrznych z podstawami prawnymi, uzasadnieniami opartych na własnej bazie wiedzy
 • Baza wiedzy uzupełniana na bieżąco na podstawie kontroli przeprowadzonych przez PIP i PIS
kontrole
wypadki

Wypadki

 • Przeprowadzanie postępowań wypadkowych w pracy/zrównane z pracą, wypadki w drodze, dla osób niebędących pracownikami, wypadki uczniowskie
 • Składanie zeznań świadków i poszkodowanych online
 • Załączanie dowolnej dokumentacji do postępowań wypadkowych (pdf), dokumentacji fotograficznej
 • Generowanie automatycznie rejestru wypadków przy pracy
 • więcej ...

Badania środowiska pracy

 • Wykaz pomiarów czynników szkodliwych na stanowisku pracy
 • Pomiary czynników szkodliwych na stanowisku pracy
 • Automatyczne generowanie kart badań pomiarów środowiska pracy
 • Automatyczne generowanie rejestru pomiarów czynników szkodliwych
 • Monitorowanie terminów następnych pomiarów
 • więcej ...
pomiary
maszyny

Maszyny i urządzenia

 • Wykaz maszyn i urządzeń
 • Daty przeglądów
 • Oznaczanie ochrony i zagrożeń
 • Automatyczne uwzględnainie maszyn w dokumentacji ORZ, instrukcjach stanowiskowych oraz programach instruktaży stanowiskowych

Obiekty / budynki

 • monitorowanie terminów przeglądów gaśnic, hydrantów, prób ciśnieniowych węży, instrukcji IPB (Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego), badań elektrycznych(rezystancji izolacji, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, uziemień), przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, instalacji gazowej
budynki
rejestry

Rejestry / wykazy

 • Wypadków przy pracy
 • Sytuacji potencjalnie wypadkowych
 • Wykaz badań środowiska pracy
 • Rejestr pracowników narażonych na ... rakotwórcze lub mutagenne
 • Rejestr prac o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
 • Rejestr pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych
 • więcej ...

Własne słowniki

 • Procesów pracy
 • Wzorców zagrożeń do ORZ
 • Typy maszyn z powiązanymi zagrożeniami i instrukcjami stanowiskowymi
 • Typy szkoleń
 • Typy dokumentów
 • Środki ochrony indywidualnej
 • Kwalifikacji pracowniczych
 • Akty prawne
słowniki
firmy

Firma

 • Zarządzanie dokumentacją obowiązująca w firmie (przechowywanie skanów dokumentacji)
 • Zarządzanie dostępem podstawie na wzorców i uprawnień
 • Generowanie analiz stanu BHP
 • Ankiety stanowisk pracy
 • Statystyki szkoleń
 • Tworzenie dowolnych raportów danych (SRT)
EKRANY

Przegląd programu

ekran główny

Przegląd najważniejszych danych firmy

Ekran główny

Kartoteka pracownicza

Kartoteka pracownicza

Skierowanie na badania lekarskie

Skierowanie na badania lekarskie

Moduł Oceny Ryzyka Zawodowego

Moduł Oceny Ryzyka Zawodowego (ORZ)

Wykaz badań środowiska pracy

Wykaz badań środowiska pracy

Wykaz substancji/mieszanin szkodliwych i niebezpiecznych

Wykaz substancji/mieszanin szkodliwych i niebezpiecznych

Wykaz substancji/mieszanin szkodliwych i niebezpiecznych

Skierowanie na badania lekarskie w 1 sekundę

Wykaz substancji/mieszanin szkodliwych i niebezpiecznych

Instrukcje stanowiskowe wg ISO 9001