ładuję ...
[]

REGULAMIN korzystania z portalu bhp2.pl

1. Definicje użyte w regulaminie

 1. Regulamin serwisu - niniejszy dokument zwany dalej „Regulaminem” określa zakres i rodzaj świadczonych usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 2. Zbiór Danych - posiadający strukturę zestaw Danych Osobowych, dostępny według określonych kryteriów.
 3. RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119/1).
 4. Administrator - organ, instytucja, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, decydująca o celach i środkach Przetwarzania Danych Osobowych, spełniająca warunki dla uznania za „administratora” zgodnie z przepisami RODO.
 5. Usługodawca / Przetwarzający - usługodawcą, a zarazem operatorem strony internetowej www.bhp2.pl jest firma KSW Spółka z o.o. , działającą zgodnie z prawem polskim, mającą swoją siedzibę w Opolu, 45-059 ul. Ozimska 53 lok. 4 i zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Opolu Wydział VIII Gospodarczy KRS Nr 0000332722. Numer ewidencji podatkowej to 7542978361. Usługodawca przetwarza dane osobowe w imieniu klienta.
 6. Serwis - serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.bhp2.pl prowadzony przez Usługodawcę. Serwis obejmuje system złożony z wielu funkcjonalności i narzędzi programowych zastosowanych w celu Przetwarzania Danych Osobowych dostępnych przy użyciu sieci Internet w przeglądarkach internetowych.
 7. System - oprogramowanie umożliwiające korzystanie z Serwisu. Oprogramowanie składa się z części serwerowej zainstalowanej na serwerach usługodawcy, oraz części klienckiej udostępnianej Klientowi w przeglądarce internetowej.
 8. Usługa – świadczenie wykonywane przez Usługodawcę na rzecz Klienta, polegające na dostępie do funkcjonalności serwisu wspomagający pracę służb BHP.
 9. Klient - osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot zlecający Usługodawcy świadczenie Usługi.
 10. Umowa - pisemna umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem na korzystania z serwisu.
 11. Konto - konto udostępnione Klientowi, dostępne po zalogowaniu (login, hasło oraz kod licencji przesłane drogą elektroniczną po spełnieniu warunków zawartej umowy pomiędzy Usługodawcą oraz Klientem).
 12. Użytkownik – Klient, pracownik Klienta lub osoba upoważniona przez Klienta do korzystania z Usługi, której Klient założył dostęp w obrębie Serwisu.
 13. Cennik - zestawienie obowiązujących opłat za korzystanie z płatnych części serwisu publikowany w Serwisie.
 14. Opłata - wynagrodzenie określone Cennikiem wnoszone przez Klienta za Usługę świadczoną przez Usługodawcę w ustalonym okresie rozliczeniowym określonym w Umowie.
 15. Kod licencji - ciąg znakowy charakteryzujący zindywidualizowaną usługę na wydzielonej bazie danych w obrębie Systemu.
 16. Przetwarzanie Danych Osobowych - przetwarzanie danych w rozumieniu art. 4 pkt 2 RODO, tj. wykonywanie przez Przetwarzającego (odpowiednio osoby fizyczne zatrudnione przez Przetwarzającego) jakichkolwiek operacji na powierzonych do przetwarzania danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie, a zwłaszcza tych, które wykonywane są w Systemie Informatycznym,
 17. Podmiot Przetwarzający - osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który Przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora,

2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług licencyjnych i stanowi integralną część umowy o świadczenie usług licencyjnej przez firmę KSW Sp. z o.o., zawartej pomiędzy Usługodawcą, a Klientem, regulując w sposób szczegółowy jej postanowienia.

 2. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację przez Usługobiorcę warunków określonych w Regulaminie oraz akceptację Polityki prywatności.

 3. Klient oraz użytkownik korzystający z Serwisu jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.

 4. Na stronach Serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą zamieszczane w urządzeniu Usługobiorcy.

 5. Usługodawca oświadcza, że jest właścicielem wszystkich elementów wchodzących w skład serwisu niezbędnego do Przetwarzania Danych Osobowych.

3. Prawa i obowiązki Klienta

 1. Klient jest administratorem danych wprowadzonych do Systemu w ramach Konta w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (art. 7 pkt 4).

 2. Klient ma prawo do zaprzestania korzystania z usługi na warunkach określonych w Umowie.

 3. Klient ma prawo do bezpłatnej pomocy korzystając z formularza zgłoszeniowego lub pod adresem mailowym: biuro@ksw.opole.pl

 4. Klient nie jest uprawniony do przenoszenia praw wynikających z Umowy w tym prawa do korzystania z Serwisu na inne osoby oraz podmioty bez pisemnej zgody Usługodawcy.

4. Prawa i obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca zobowiązuje się do rzetelnego świadczenia Usługi na rzecz Klienta.

 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane ujawnieniem przez Klienta loginu,hasła oraz kodu licencji Użytkownika do Konta osobom trzecim.

 3. Usługodawca nie odpowiada za zakłócenia w realizacji Usługi spowodowane:

  1. nieprawidłowym funkcjonowaniem łącza internetowego Klienta,
  2. nieprawidłowym działaniem urządzeń używanych przez Klienta do korzystania z Serwisu,
  3. nieprawidłowym funkcjonowaniem Przeglądarki Internetowej Klienta,
  4. działaniami osób którym Klient przyznał dostęp
  5. działaniem osób trzecich,

 4. W przypadku gdy awaria spowodowana jest przyczynami zależnymi od Usługodawcy i trwa powyżej 12 godzin, Usługodawca zobowiązuje się do obniżenia wartości świadczonej usługi o wartość 3.3% za każdą dobę w której wystapiła awaria.

 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia, niemożliwości użycia lub błędnego użycia Serwisu przez Użytkownika, chyba że szkody te wynikły z umyślnego działania Usługodawcy.

 6. Usługodawca może zablokować dostęp do Konta ze skutkiem natychmiastowym w przypadku jeśli:

  1. Klient narusza postanowienia niniejszego regulaminu,
  2. Użytkownik wykorzystuje Konto w sposób niezgodny z obowiązującym prawem,
  3. Klient nie opłacił co najmniej 2 faktur VAT wystawionej przez Usługodawcę,
  4. Użytkownik podejmuje działania zagrażające bezpieczeństwu danych lub działa na szkodę Usługodawcy.

 7. Usługodawca zobowiązuje się do wykonywania kopii bazy danych (z wykluczeniem dokumentacji załączonej w sekcji Dokumenty obowiązujące) i przechowywania jej zgodnie z obowiązującymi standardami bezpieczeństwa.

 8. W przypadku wystąpienia awarii Usługodawca zastrzega sobie prawo do przywrócenia danych z ostatniej wykonanej kopii bezpieczeństwa Systemu.

 9. Usługodawca ma prawo dokonywać uaktualnień Systemu a na czas trwania prac aktualizacyjnych blokować dostęp do Usługi. Prace aktualizacyjne będą odbywać się po godzinie 18.00 w dni robocze oraz w dni świąteczne. Prace aktualizacyjne nie są kwalifikowane jako awarie. W ramach możliwości Usługodawca będzie informował o przerwach w dostępie do Usługi.

 10. Usługodawca ma prawo do zmiany cen Usługi. Ewentualne zmiany obowiązują od dnia opublikowania nowego Cennika w Serwisie.

 11. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu, Klient ma prawo do odmowy akceptacji zmian co jest równoznaczne z zaprzestaniem korzystania z Usługi.

 12. Zmiany dotyczące Cennika nie są zmianami regulaminu.

 13. Usługodawca zobowiązuje się do nieudostępniania danych Klienta osobom trzecim.

 14. Dane zgromadzone na serwerze Usługodawcy w związku z wykonywaną Usługą stanowią informacje poufne i nie będą ujawniane przez Usługodawcę innym podmiotom.

 15. Usługodawca zobowiązuje się do nieprzetwarzania danych zgromadzonych na serwerze Usługodawcy w związku z wykonywaną Usługą do celów innych niż:

  1. świadczenie Usługi,
  2. wykonywanie i odtwarzanie kopii zapasowych,
  3. testowe odtwarzanie kopii zapasowych w celu sprawdzenia ich poprawności.

5. Zakres i warunki korzystania z Serwisu

 1. Konto Testowe
  Usługodawca może udostępnić potencjalnym Klientom bezpłatnie wersję testową Usługi na czas określony. W jej ramach przdzielonego dostępu możliwe jest przetestowanie podstawowych funkcjonalności Serwisu. Konto Testowe może zawierać także inne ograniczenia.

  Wszelkie dane wprowadzone do Serwisu w ramach konta testowego nie mogą być danymi rzeczywistymi.

  Dane z konta testowego sa cyklicznie usuwane.

 2. Konto
  Do korzystania z Usługi wymagane jest założenie przez Klienta konta w serwisie bhp2.pl oraz indywidualna bazę danych. Dostęp do Konta możliwy jest wyłącznie przy użyciu indywidualnego dla każdego Klienta loginu, hasła oraz kodu licencji. Klient oraz Użytkownik ma obowiązek utrzymywać swoje dane logowania w tajemnicy. Klient jest odpowiedzialny za skutki używania Konta, w szczególności za działalność użytkowników Konta (tzw. subkonta).

 3. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas rejestracji Usługi w celu świadczenia Usługi przez Usługodawcę oraz wystawiania dokumentów księgowych.

 4. Klient jest uprawniony do tworzenia kont użytkowników zależnych tzw. subkont w ilości i na zasadach zgodnych z wybranym Abonamentem.

 5. Klient zobowiązuje się nie podejmować działań, które mogłyby naruszać prawa osób trzecich, prowadzić do łamania haseł innych Klientów lub ich loginów, bądź też prób uzyskiwania dostępu do danych osób trzecich lub też generować nadmierne obciążenie łącz i innej infrastruktury, w oparciu o którą świadczona jest Usługa.

 6. Klient zobowiązuje się nie podejmować ani nie umożliwiać innym osobom przeprowadzenia modyfikacji, tworzenia elementów pochodnych, tłumaczenia, dekompilacji, demontażu lub łamania kodu Serwisu ani żadnej jego części. Zabronione jest również przekazywanie praw udzielonych Klientowi (niezależnie od formy) innym podmiotom lub osobą.

 7. Klientowi zabrania się wprowadzania wirusów, robaków, programów internetowych oraz innych kodów lub instrukcji w celu spowodowania awarii, usunięcia, uszkodzenia lub dezasemblacji Serwisu lub wywołujących taki skutek.

 8. Usługodawca nie gwarantuje, że korzystanie z Usługi będzie spełniało wymagania Użytkownika. Usługa nie jest objęta gwarancją. Usługodawca ponosi wyłącznie odpowiedzialność za wykonanie zobowiązań wprost określonych w Regulaminie.

 9. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadku przechowywania, przesyłania lub przetwarzania przez Użytkownika materiałów niezgodnych z prawem lub w inny sposób wykorzystywania Usługi do działań sprzecznych z prawem. W szczególności dotyczy to: przechowywania i udostępniania zasobów które powstały w wyniku naruszenia prawa. W takim przypadku całkowita odpowiedzialność spoczywa na Użytkowniku.

6. Dane osobowe

  Zawarcie Umowy jest równoznaczne z zawarciem Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych, która została dołączona w Załączniku 1 do niniejszego Regulaminu.

7. Rozpoczecie korzystania z usługi

 1. Rozpoczęcie korzystania z Usługi następuje po podpisaniu stosownej Umowy oraz przeprowadzeniu procesu weryfikacji.

8. Reklamacje

 1. Klient może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane niniejszym Regulaminem nie są wykonywane lub są wykonywane nienależycie.

 2. Reklamacja powinna być złożona pisemie na adres poczty elektronicznej Usługodawcy lub na adres siedziby Usługodawcy.

 3. Reklamacja dotycząca nieprawidłowego działania Systemu powinna zawierać co najmniej informacje o: Koncie, Użytkowniku oraz czasie i okolicznościach wystąpienia problemu. Wskazane jest zamieszczenie w reklamacji także rodzaju i numeru wersji używanej przeglądarki internetowej.

 4. Reklamacje będą rozpatrzone w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia. Usługodawca może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonej po upływie 7 dni od wystąpienia problemu.

9. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.10.2019 roku.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie w przypadku konieczności dostosowania Regulaminu do zmian prawa, praktyki organów administracji publicznej lub orzecznictwa sądów powszechnych i polubownych, zmiany praktyki rynkowej lub zmian technologicznych, zmiany założeń świadczenia Usług, zmian regulaminów i umów podmiotów współpracujących z Usługodawcą oraz innych ważnych przyczyn. O każdej zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony poprzez informację w panelu Dane Konta oraz pocztą elektroniczną na adres e-mail na co najmniej trzydzieści (30) dni przed wprowadzeniem zmian Regulaminu.

 3. W przypadku złożenia przez Użytkownika oświadczenia o braku akceptacji zmian Regulaminu Umowa rozwiązuje się z chwilą wprowadzenia zmian Regulaminu.

 4. Jeśli do chwili wprowadzenia zmian w Regulaminie użytkownik nie złoży oświadczenia o braku akceptacji zmian Regulaminu i nadal korzysta z Usługi przyjmuje się, że wyraził on zgodę na nową treść Regulaminu.

 5. Usługa, o której tu mowa, winna być rozumiana i interpretowana zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej, które reguluje tę Usługę. Wszelkie spory między stronami będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Usługodawcy.
Załącznik nr 1

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

§1

 1. Klient oświadcza, że jest Podmiotem Przetwarzającym, który na zlecenie i w imieniu Administratora Danych Osobowych Przetwarza Dane Osobowe zgromadzonych w Zbiorach oraz, że wszystkie Dane Osobowe zebrane zostały zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności zaś każdy podmiot Danych Osobowych wyraził zgodę na Przetwarzanie jego Danych Osobowych, gdy jest to wymagane prawem.

 2. Gdy Klient nie jest Administratorem Danych Osobowych - oświadcza, że jest uprawniony do podpowierzenia Przetwarzania Danych Osobowych Przetwarzającemu w ramach Umowy, w szczególności Administrator Danych Osobowych wyraził zgodę na podpowierzenie Przetwarzania Danych Osobowych Przetwarzającemu, i że powierzenie powyższe nie narusza przepisów prawa, ani praw osób trzecich.

 3. Gdy Klient jest Administratorem Danych Osobowych - oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO w stosunku do danych powierzonych Operatorowi Serwisu bhp2.pl

§2

 1. Na podstawie art. 28 ust. 3 RODO Klient niniejszym powierza/podpowierza Usługodawcy, a Usługodawca podejmuje się Przetwarzania Danych Osobowych zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Strony oświadczają, że Przetwarzający jest „innym podmiotem przetwarzającym” w rozumieniu art. 28 pkt 2 RODO.

 2. Klient upoważnia i zobowiązuje Przetwarzającego do Przetwarzania Danych Osobowych wyłącznie w zakresie następujących czynności: kopiowania Danych Osobowych,przechowywania Danych Osobowych,usuwania Danych Osobowych, w tym na żądanie Klienta.

 3. Klient może dodatkowo upoważnić i zobowiązać Usługodawcę do Przetwarzania Danych Osobowych w zakresie innych czynności, niż te, które zostały wskazane w p 2 powyżej, przekazując Usługodawcy dodatkowe zlecenie w tym względzie drogą pisemną lub elektroniczną.

 4. Przetwarzanie Danych Osobowych odbywać będzie się wyłącznie w celu wykonania Umowy zawartej przez Klienta z Usługodawcą.

 5. Przetwarzający przyjmuje upoważnienie oraz zobowiązania wskazane w pkt. 2 i 3 oraz zobowiązuje się nie Przetwarzać Danych Osobowych w inny sposób i dla innych celów niż wskazane pkt 2 i 3.

 6. Regulamin zostaje przyjęty w celu zapewnienia bezpieczeństwa Danych Osobowych przetwarzanych w Systemie Informatycznym.

§3

 1. Dane Osobowe zostaną przekazane Przetwarzającemu samodzielnie przez Klienta: a) automatycznie - przez sieć Internet z wykorzystaniem połączenia szyfrowanego, b) w wyjątkowych przypadkach, gdy przekaz automatyczny jest niemożliwy, manualnie w postaci spakowanych plików z hasłem .

 2. Usługodawca oświadcza, że powietzone/podpowierzone mu do przetwarzania Dane Osobowe przetwarzane będą wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

§4

 1. Operator Serwisu bhp2.pl może przetwarzać dane osobowe przekazane przez Klienta wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania umowy na Usługę.

 2. W celu wykonania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy Operator Serwisu bhp2.pl może przetwarzać następujące dane:

  1. Osobowe klienta: ID użytkownika, Login, imię i nazwisko, nazwa firmy, NIP, ulica, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, państwo, numer telefonu, adres e-mail
  2. Informację dotyczące konta klienta: IP, zabezpieczone hasło (zaszyfrowane), data ostatniej zmiany hasła, data utworzenia konta, data ostatniej wizyty, data wygaśnięcia konta, rozmiar konta, zajęte miejsce, Sid, liczba plików, logi wykonane przez użytkowników systemu (identyfikator użytkownika (liczba), data, typ operacji itp.)

 3. Zmiana zakresu oraz celu przetwarzania danych osobowych może zostać dokonana jedynie w drodze zmiany niniejszej Umowy.

§5

 1. Operator Serwisu bhp2.pl jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ustawy z o ochronie danych osobowych oraz przepisów wykonawczych.

 2. Operator Serwisu bhp2.pl oświadcza, że przed rozpoczęciem przetwarzania danych podejmie środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie powierzonych danych osobowych.

§6

 1. Dostęp do powierzonych danych osobowych mogą posiadać tylko osoby, którym Operator Serwisu bhp2.pl nadał upoważnienia. Na żądanie Klienta, Operator Serwisu bhp2.pl niezwłocznie udostępni aktualną listę osób upoważnionych do przetwarzania powierzonych danych.

 2. Operator Serwisu bhp2.pl oświadcza, że każda osoba (np. pracownik etatowy, osoba świadcząca czynności na podstawie umów cywilnoprawnych, inne osoby pracujące na rzecz Operatora Serwisu bhp2.pl), która zostanie upoważniona do przetwarzania powierzonych przez Klienta danych osobowych - w celu i zakresie niezbędnym do wykonania umowy na Usługę, zostanie zobowiązana do zachowania tych danych osobowych w tajemnicy. Tajemnica ta obejmuje również wszelkie informacje dotyczące sposobów zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych. Zobowiązanie dotrzymania tajemnicy obowiązuje przez okres 1 roku od dnia wypowiedzenia umowy na Usługę.

§7

 1. Operator Serwisu bhp2.pl odpowiada za szkody jakie powstały wobec Klienta lub osób trzecich w wyniku niezgodnego z Umową przetwarzania danych osobowych. Odpowiedzialność, o której mowa w niniejszym ustępie wynika z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisów ogólnych wskazanych w kodeksie cywilnym.

 2. Operator Serwisu bhp2.pl po zakończeniu przetwarzania danych zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia powierzonych mu danych.

§8

  Operatorowi Serwisu bhp2.pl przysługuje prawo kierowania zapytań do Klienta w zakresie prawidłowości wykonania przez Operatora Serwisu bhp2.pl obowiązków dotyczących zabezpieczenia powierzonych mu na podstawie niniejszej Umowy danych.

§7

 1. Strony oświadczają, że zawierają niniejszą Umowę na czas określony – na czas trwania stosunku zobowiązaniowego między Operatorem Serwisu bhp2.pl, a Klientem świadczonej Usługi.

 2. Niniejsza Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze Stron z zachowaniem, jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, jednakże wypowiedzenie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych skutkuje wypowiedzeniem umowy głównej zawartej między Klientem, a Operatorem Serwisu bhp2.pl.

§9

  Zmiana niniejszej Umowy może nastąpić tylko w formie pisemnego aneksu.

§10

  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania obowiazujace przepisy o ochronie danych osobowych oraz kodeksu cywilnego